Afyon Kocatepe Üniversitesi Çift Anadal Ve Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programları Yönetmeliği

Eski Yönetmelik.

Amaç ve Kapsam

Madde 1

 

Bu yönetmeliğin amacı, bir lisans eğitim-öğretim programına kayıtlı olan başarılı öğrencilerin istedikleri takdirde üniversite içinde başka bir eğitim-öğretim programının koşullarını yerine getirerek ikinci bir lisans diploması ya da yandal sertifikası almalarına ilişkin kuralları belirlemektedir.

 

Dayanak

Madde 2

Bu yönetmelik 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44.maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

Madde 3

Bir lisans eğitim-öğretim programına devam etmekte olan öğrencilerden belirli koşulları yerine getirenlerin aynı fakülte içinde ya da dışında:

a) Bölümüne bilim alanı bakımından yakın başka bölüm ya da fakültelerde ikinci bir lisans diploması almalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına, “Çift Anadal Lisans Eğitim-Öğretim Programı”,

b) Başka bir bölüme ya da fakültede belirli bir alanda bilgi sahibi olmalarına olanak sağlamak üzere devam etmelerine izin verilen eğitim-öğretim programına “Yandal Lisans Eğitim-Öğretim Programı” adları verilir.

 

Programların Açılması

Madde 4

Çift anadal ve yandal lisans eğitim-öğretim programları ilgili bölümün ve fakülte / devlet konservatuvarı / beden eğitimi ve spor yüksekokulu kurulunun önerisi üzerine Senatonun kararı ile Üniversite de yürütülen programlar arasında açılabilir. Bu programlara alınacak öğrenci sayısı ilgili birimler tarafından aynı yolla belirlenip Üniversite Yönetim Kurulunda kabul edildikten sonra, Rektörlükçe her eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

 

Başvuru ve Kabul Koşulları

Madde 5

a) Öğrenci çift anadal ve yandal lisans programlarına, kayıtlı bulundukları esas eğitim-öğretim lisans programının en erken 3 üncü en geç 5 inci yarıyılında ilgili bölüm başkanlıklarına önceden belirlenen tarihlerde başvuru formu ve not durum belgeleri ile birlikte başvururlar.

b) Bir öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabul edilebilmesi için;

1) Başvurduğu döneme kadar kayıtlı bulunduğu lisans programında almış olduğu derslerin tümünü başarı ile tamamlamış olması,

2) Çift anadal programına başvurabilmek için öğrencinin başvuru sırasında ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ana lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması, yandal programına başvurabilmek için ise öğrencinin ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 2.50 olması,

3) Başvurunun ilgili bölümlerin önerileri ile ilgili fakülte / beden eğitimi ve spor yüksekokulu / devlet konservatuarı yönetim kurullarının kararıyla uygun bulunması gerekir.

4) Çift anadal veya yandal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıf birinci dönem asli öğrenci sayısının %20’sini geçemez.

c) Zorunlu hazırlık sınıfı olan çift anadal ve yandal lisans programlarına yeterlik sınavını başaramamış öğrenciler kabul edilmezler.

d) Aynı anda birden fazla çift anadal ve yandal programına ya da; hem çift anadal hem de bir yandal programına kayıt yapılamaz.

 

Programların Uygulanması

Madde 6

a) Ders Yükü

Çift anadal programlarına kabul edilen öğrenciler kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredilerine ek olarak 36 kredi, yandal programlarına kabul edilen öğrencilerin toplam kredilerine ek olarak 18 kredi ders almaları zorunludur.

b) Ortak Dersler

İki programa birden kabul edilebilecek ortak dersler (ilk iki yıl aynı program uygulanan bölümlerin ilk dört yarıyıllarındaki dersler hariç) bölümler arasında kararlaştırılır ve öğrencinin çift anadal ya da yandal programına kabulüne ilişkin fakülte/devlet konservatuarı/ beden eğitimi ve spor yüksekokulu yönetim kurullarının kararlarıyla bu dersler belirlenir. Ortak dersler her iki lisans programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki not durum belgesinde gösterilir.

c) Bölüm Koordinatörü

Çift anadal ve yandal programların amacına uygun olarak yürütülmesini sağlamak ve öğrencilere yardımcı olmak üzere ilgili bölüm başkanlıklarınca birer koordinatör atanır.

 

Programa Devam

Madde 7

a) Lisans öğrencilerinin çift anadal ve yandal programlarına devam edebilmeleri ve tamamlayabilmeleri için bu programlardan en az 2.00 genel not ortalaması almaları gerekir. İki yarıyıl üst üste genel not ortalaması 2.00’nin altında kalan öğrencilerin bu yönetmelikle düzenlenen programlarla ilişkisi kesilir.

b) Çift anadal veya yandal programına devam eden öğrencilerin ana lisans programındaki genel not ortalaması 2.00’nin altına düştüğü zaman, bu Yönetmelikle düzenlenen programlardan ilişkisi kesilir.

c) Öğrenci kendi isteği ile de programlardan ayrılabilir.

d) Ana lisans programlarından mezuniyet hakkını elde eden ancak çift anadal programı veya yandal programını bitiremeyen öğrencilere iki dönemden fazla süre tanınamaz. Bu süre çift anadal veya yandal programının bulunduğu fakülte/devlet konservatuvarı/beden eğitimi ve spor yüksekokulu yönetim kurulunun gerekçeli kararı ile uzatılabilir.

e) Çift anadal veya yandal programındaki öğrencinin, ana lisans programında Yükseköğretim Kurumları Arasında Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine uygun koşulları sağlamadan çift anadal veya yandal programına yatay geçiş yapamaz. 

İzin

Madde 8

Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği bu programlar için de geçerli sayılır. Bu programlarda ders açılmaması ya da çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, bu programları açan fakülte / devlet konservatuarı / beden eğitimi ve spor yüksekokulu yönetim kurullarının onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre bu programları bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.

Başarı ve Mezuniyet

Madde 9

a) Öğrenciler ana lisans programlarından mezun olmadıkça çift anadal veya yandal programlarını tamamlamış olsalar bile kendilerine diploma veya sertifika verilmez. (Ana lisans programındaki mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilerin ana lisansa ilişkin diplomaları bekletilmez.)

b) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal ve yandal programlarını bitiremeyen öğrenciler, bu programı tamamlamak için tanınan ek süre boyunca devam ettiği bölüme ait öğrenci katkı payını ana lisans programında geçirdikleri toplam yarıyıl sayısı da göz önüne alınarak öderler.

c) Çift anadal programlarından en az 36 kredilik programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrenciye “Çift Anadal Lisans Diploması”, yandal programlarındaki en az 18 kredilik programı en az 2.00 genel not ortalamasıyla tamamlayan öğrencilere de “Yandal Sertifikası” verilir.

d) Çift anadal programına kayıt yaptıranlardan diğer yükümlülükleri de yerine getirmeleri koşuluyla en az 18 kredi dersi başararak tamamlayıp bu programdan ayrılanlara ya da ayrılmak durumunda kalanlara da “Yandal Sertifikası” verilir.

> Ek Madde 1- Eğitim fakültelerinin öğretmen yetiştirme programları ile diğer fakültelerin programları arasında çift anadal programı uygulanamaz. Ancak, eğitim fakültesi bünyesindeki iki ayrı öğretmen yetiştirme programı arasında çift anadal programı Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ndan onay alınmak suretiyle uygulanabilir.

Yürürlük

Madde 10

Bu yönetmelik Resmi Gazetede yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 Yürütme

Madde 11

Bu yönetmeliği Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörü yürütür.

 

 

Hızlı Erişim