Kamu Denetciliği Kurumu

Ombudsman

29/06/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanunu ile idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını;insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde,hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek,araitırmak ve önerilerde bulunmak üzere TBMM’ye bağlı kamu tüzel kişiliğini haiz özel bütçeli Kamu Denetçiliği Kurumu kurulmuş olup,29/03/2013 tarihi itibariyle şikayet başvuruları alınmaya başlanacaktır.

Bu çerçevede;kamu hizmetlerinin işleyişinde bağımsız ve etkin bir şikayet mekanizması oluşturulması için vatandaşlar tarafından yapılacak başvurularda gerekli kolaylığın ve hassasiyetin gösterilmesi hedeflenmektedir.

Mezkur Kanunun 17.Maddesinde başvuru yapılabilecek kurumları ile başvuru ve usulleri belirtilmiştir.Şikayet ve başvuru formlarına kamu denetçiliği kurumunun internet sitesi olan www.ombudsman.gov.tr ile www.kamudenetciligi.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecektir.

Hızlı Erişim