Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliği Üniversitemizdeki uygulama İlkeleri

ükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönetmeliğin Üniversitemizde uygulama ilkelerinin aşağıdaki gibidir.

GENEL DEĞERLENDİRME VE SIRALAMA İLKELERİ

(Yönetmeliğin 7. Maddesi için)

a) Yatay geçiş/Çift anadal /Yandal başvurularını değerlendirmek üzere her bölüm/program için en az 3 kişiden oluşan bir komisyon kurulur.

b) Yönetmelik hükümleri doğrultusunda asgari başvuru şartlarını sağlayan öğrenci sayısı, ayrılan kontenjandan fazla ise, öğrenciler merkezi yerleştirme sistemindeki puanları ile genel akademik not ortalamalarının yüzlük sistemdeki karşılığı toplamından öğrencinin kabul edilmesi halinde alt yarıyıllardan alması gereken ders sayısı kadar puan düşülerek elde edilen puana göre başvurdukları yarıyıl bazında sıralanır.

c) Öğrencinin getirdiği not durum belgesinde varsa yüzlük not sistemi veya dörtlük sistemin yüzlük karşılığı kullanılır, yoksa yüzlük sisteme dönüştürme işlemi Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen tabloya göre yapılır.

ç) Adayın merkezi yerleştirme sistemine ait puanı yok ise, merkezi yerleştirme puanı olarak geldiği üniversitedeki bölüm/programın taban puanı alınır.

d) Aynı puana sahip birden fazla öğrenci bulunması durumunda, sıralama öğrencinin kabul edilmesi durumunda alt yarıyıllardan sorumlu olacağı ders sayısına göre yapılır.

e) Başvuru sonuçları, tüm başvuran adayların değerlendirmesi gösterilmek suretiyle, kontenjan sayısı kadar asil, diğerleri yedek aday olarak belirtilerek ilan edilir. Asil adayların kaydolmaması halinde yedekler sırasıyla kayıt için çağrılır.

f) Tıp Fakültesine yatay geçiş başvurusu yapabilmek için öğrencinin kayıtlı olduğu fakültede uygulanmakta olan eğitim sistemi, üniversitemiz Tıp Fakültesindeki eğitim sistemi ile aynı olmalıdır.

KURUM İÇİ PROGRAMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ İLKELER

(Yönetmeliğin 9. Maddesi için)

a) Üniversitemiz bölüm/programlarına kayıt yaptıran öğrencilerin, kurum içi yatay geçiş için en erken ikinci, en geç üçüncü yarıyıl başında başvuru yapması gerekir. Dikey geçiş ile kayıt yaptıran öğrenciler, kurum içi yatay geçiş için başvuruda bulunamazlar.

b) Öğrencinin ayrılacağı diploma programında, geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü başarmış olması, genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

c) Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı olan diploma programlarına, Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavını başarmış öğrenciler veya başvuru sırasında ÜDS veya KPDS’den 65, veya Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen uluslar arası sınavların birinden eşdeğer puanı aldığını belgeleyen öğrenciler kabul edilir.

ç) Kurum içi yatay geçiş için aynı anda birden fazla programa başvuru yapılabilir, birden fazla programa geçiş hakkı kazanılması halinde öğrencinin tercihi doğrultusunda sadece bir programa kayıt yapılabilir.

KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARIYLA İLGİLİ İLKELER

(Yönetmeliğin 12. Maddesi için)

a) Öğrencinin ayrılacağı diploma programında, geçiş yapacağı yarıyıla kadar olan derslerinin tümünü başarmış olması, genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 2,50 olması ve disiplin cezası almamış olması gerekir.

b) Yurtdışından yapılacak başvurularda, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kılavuzunda yer alan Yükseköğretim Kurumlarında öğrenime başlayan öğrencilerin başvuruları doğrudan kabul edilir. Kılavuzda yer almayan üniversitelerden yatay geçiş yapılabilmesi için öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca tanındığının belgelenmesi gerekir.

c) Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim dili Türkçe olan programlara geçişlerinde; Türkçe Öğretim Merkezi (TÖMER), Avrupa Dil Portfolyosu (ADP) seviye karşılığı lisans programları için en az “B1” düzeyinde, ön lisans programları için en az “A2” düzeyinde Türkçe puana sahip olmaları gerekir. Yabancı uyruklu öğrencilerin, eğitim dili İngilizce (% 100 İngilizce) olan programlara geçişlerinde Türkçe puan düzeyi aranmaz, ancak kısmen İngilizce (% 30 İngilizce) olan programlarda öğrencilerin Türkçe düzeylerini belgelemeleri gerekir.

ÇİFT ANADAL PROGRAMI İLE İLGİLİ İLKELER

(Yönetmeliğin 17. Maddesi için)

a) Bir öğrencinin çift anadal programına kabul edilebilmesi için; başvuru sırasında ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 3.00 olması ve ana lisans programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de bulunması gerekir.

b) Çift anadal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıf kontenjanının %15’ini geçemez.

c) Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredilerine ek olarak en az 60 ECTS kredisi değerinde müfredattan başarılı olması zorunludur.

ç) İki programa birden kabul edilebilecek ortak dersler bölümler arasında belirlenir ve öğrencinin çift anadal programına kabulüne ilişkin Birim Yönetim Kurulu kararlarıyla kesinleştirilir. Ortak dersler her iki lisans programındaki yarıyıl kaydında yer alır ve her iki not durum belgesinde gösterilir.

d) Öğrencinin çift anadal programından mezun olabilmesi için genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir. Tüm çift anadal öğrenimi süresince öğrencinin genel not ortalaması bir defaya mahsus olmak üzere 2,25’in altına kadar düşebilir. Genel not ortalaması ikinci kez 2,25’in altına düşen öğrencinin ikinci anadal diploma programından kaydı silinir.

e) Öğrenci kendi isteği ile çift anadal programından ayrılabilir.

f) Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği bu programlar için de geçerli sayılır. Bu programlarda ders açılmaması ya da çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, Birim Yönetim Kurulu onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre bu programları bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.

g) Öğrenciler ana lisans programlarından mezun olmadıkça çift anadal programını tamamlamış olsalar bile kendilerine diploma verilmez. Ancak ana lisans programındaki mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrencilerin ana lisansa ilişkin diplomaları bekletilmez.

ğ) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve henüz çift anadal programlarını bitiremeyen öğrenciler, bu programı tamamlamak için tanınan ek süre boyunca devam ettiği bölüme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 2547 sayılı yasanın 46. Maddesi hükümleri doğrultusunda öderler.

h) Çift anadal programına kayıt yaptıranlardan en az 30 ECTS kredisi değerindeki müfredatı başardıktan sonra bu programdan ayrılanlara talep etmeleri halinde “Yandal Sertifikası” verilir.

YANDAL PROGRAMI İLE İLGİLİ İLKELER

(Yönetmeliğin 21. Maddesi için)

a) Bir öğrencinin yandal programına kabul edilebilmesi için; başvuru sırasında ana lisans programındaki genel not ortalamasının en az 2,50 olması gerekir.

b) Yandal programına kabul edilecek yıllık toplam yeni öğrenci sayısı o programın o yılki birinci sınıf birinci dönem asli öğrenci sayısının %15’ini geçemez.

c) Yandal programına kabul edilen öğrencilerin kayıtlı oldukları ana lisans programının toplam kredilerine ek olarak en az 30 ECTS kredisi değerinde müfredattan başarılı olması zorunludur.

ç) Öğrencinin öğrenim haklarını saklı tutma isteği bu programlar için de geçerli sayılır. Bu programlarda ders açılmaması ya da çakışması gibi nedenlerle ders alamayacak öğrencilere, Birim Yönetim Kurulu onayı ile yarıyıl izni verilebilir ve bu süre bu programları bitirmek için öngörülen süreye dahil edilmez.

d) Öğrenciler ana lisans programlarından mezun olmadıkça yandal programını tamamlamış olsalar bile kendilerine sertifika verilmez.

e) Anadal lisans programından mezuniyet hakkını elde eden ve yandal programlarını bitiremeyen öğrenciler, bu programı tamamlamak için tanınan ek süre boyunca devam ettiği bölüme ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini 2547 sayılı yasanın 46. Maddesi hükümleri doğrultusunda öderler.

Hızlı Erişim