Yurtdışından Öğrenci Alım Yönergesi

28/02/2013     KARAR 2013/33

           Afyon Kocatepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Hakkında Yönerge’nin aşağıdaki şekilde kabulüne katılanların oy birliği ile karar verildi.

 

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ

ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARINA YURT DIŞINDAN

ÖĞRENCİ KABULÜ HAKKINDA YÖNERGE

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- Bu yönergenin amacı Afyon Kocatepe Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından öğrenci kabul koşullarını belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2- Bu yönerge, Afyon Kocatepe Üniversitesinde ön lisans ve lisans düzeyinde öğrenim görmek isteyen ve yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanları dâhilinde başvuru yapacak adaylara uygulanacak hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- Bu yönerge, 01/02/2013 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında alınan yetki ile Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 21/01/2010 tarihli toplantısında kabul edilen ve çeşitli tarihlerde yapılan Genel Kurul toplantısında bazı maddeleri değiştirilen “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- Bu yönergede geçen;

a) KKTC: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini,

b) Komisyon: Üniversiteye yurt dışından öğrenci teminini, gelen öğrencilerin değerlendirme ve kabulünü, kayıtlı öğrencilerin koordinasyonunu yapmak üzere kurulmuş olan ve üyeleri üniversite birimlerini temsil edecek şekilde rektör tarafından görevlendirilen komisyonu,

c) Senato: Afyon Kocatepe Üniversitesi Senatosunu,

ç) TC: Türkiye Cumhuriyetini,

d) Üniversite: Afyon Kocatepe Üniversitesini,

e) Yurtdışı Öğrenci Ofisi: Yurtdışından gelen adayların tercihlerinde üniversiteyi seçmelerine imkan sağlamak üzere Üniversitemizi tanıtıcı doküman ve katalogların hazırlanması, Üniversitemizin yurtdışındaki eğitim fuarlarına katılımının teşvik edilmesi ve başvuran veya gelen öğrencilere yardımcı olunması amacıyla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulan birimi,

f) YDYO: Yabancı Diller Yüksekokulunu,

g) Yönetim Kurulu: Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Gerekli Belgeler, Değerlendirme, Eğitim-Öğretim Koşulları ve Kayıt

Başvuru koşulları ve başvuru için gerekli belgeler

MADDE 5- a) Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla aşağıdaki özellikleri taşıyan kişiler ayrılan kontenjanlara başvurabilir:

1) Yabancı uyruklu olanlar,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenler, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenler ve bu durumdaki çift uyruklular

4) TC uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

5) KKTC uyruklu olup KKTC’de ikamet eden ve KKTC’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile KKTC uyruklu olup 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar,

b) Aşağıdaki kişiler ayrılan kontenjanlara başvuru yapamaz

1) TC uyruklu olanlar, ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar hariç)

2) KKTC uyruklu olanlar (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar hariç),

3) a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu TC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar / ortaöğretiminin tamamını KKTC dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi KKTC olan çift uyruklular (ortaöğretiminin tamamını KKTC liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya a maddesinin 2 numaralı bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyruklular

c) Başvurulara ilişkin açıklamalar her yıl Nisan ayı içerisinde Üniversitenin web sayfasında duyurulur.

ç) Başvurular, ilanda belirlenen tarihlerde internet üzerinden yapılır. Başvuru formu çıktısı alınarak imzalanır ve ekleriyle birlikte Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına posta yoluyla gönderilir veya elden teslim edilir. Postadan kaynaklanan gecikmelerden dolayı son başvuru tarihinden sonra alınan başvuru belgeleri işleme konulmaz.

d) Başvurular aşağıdaki belgelerle yapılır. Başvuran kişinin beyanı esas alınır. Adayın yerleşmesi durumunda yanlış beyanı tespit edilen kişilerin kayıtları silinir, bu kişiler herhangi bir hak talep edemez;

1) Aday tarafından imzalanmış başvuru formu çıktısı,

2) Lise diplomasının veya son sınıfta olanlar için mezun olabileceklerine dair belgenin kopyası,

3) Sınav sonuç belgesinin ya da orta öğretim not ortalamasını gösterir belgenin kopyası,

Başvuru için gerekli puanlar

MADDE 6- a) Üniversitenin yurt dışından öğrenci kabul kontenjanına yerleştirmede Ek 1’de gösterilen üniversite giriş veya lise bitirme sınav puanları dikkate alınır. Bu sınavlardan üniversiteye giriş statüsünde olanların geçerlilik süresi iki yıldır.

b) TÜBİTAK'ın tanıdığı ve katıldığı uluslararası bilim olimpiyatlarından altın, gümüş ve bronz madalya almış olanlara yerleştirmede öncelik tanınır.

c) Ek1’de verilen listede yer almayan bir puana sahip olan adaylar da puan türünü tanıtıcı belgelerle birlikte başvuru yapabilir. Bu konudaki eşdeğerlik işlemleri komisyon tarafından yapılır.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 7- a) Üniversiteye bağlı birimlerde yürütülen ön lisans ve lisans programlarına yurt dışından alınacak öğrenci kontenjanları ÖSYM’ye gönderilmek üzere birimlerin önerileri de dikkate alınarak üniversitenin öğrenci alımı ve kontenjan belirleme işleriyle ilgili komisyon tarafından belirlenir.

b) Başvuran adayların değerlendirme ve bölüm/programlara yerleştirme işlemleri aşağıdaki hususlar dikkate alınarak komisyon kararı ile yapılır:

1) Ek-1’de belirtilen puanlar doğrusal dönüşüm ile 100’lük sisteme dönüştürülür.

2) Lisans programları için merkezi sınavlardan alınan puanların %80’i, orta öğrenim mezuniyet not ortalamasının %20’si alınarak yerleştirme puanı hesaplanır.

3) Ön lisans programlarında sadece orta öğrenim mezuniyet not ortalaması dikkate alınır. Bu kontenjana başvuracak adaylarda merkezi sınav puanı aranmaz.

4) Dönüştürülen puanlar yüksekten düşüğe doğru sıralanarak adaylar tercihleri doğrultusunda yerleştirilir.

5) Başvuran aday olması halinde aynı programa mümkün olduğunca farklı ülkelerden adaylar yerleştirilir. Bu durumda %5’e kadar daha düşük puanlı aday göz önünde bulundurulabilir.

c) Başvuru koşullarını sağlamış olmak yerleştirme için kabul edilmeyi gerektirmez.

ç) Başvuru koşullarını taşımayan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmaz.

d) Özel yetenek sınavı ile öğrenci alan bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitece yapılacak Özel Yetenek Sınavı’nda başarılı olmaları gerekir. Başvuruların değerlendirilmesi, ilgili fakülte/yüksekokul özel yetenek sınavı başvuru kayıt ve kabul yönergesindeki ölçütlere göre yapılır.

e) Yabancı dille eğitim veren bölümlere başvuran adayların yukarıda belirtilen genel koşullara ilave olarak Üniversitemiz Yabancı Diller Yüksekokul Müdürlüğünce yapılacak yabancı dil sınavında başarılı olmaları gerekir. Bu sınav sonucunda 100 üzerinden en az 60 puan alan adaylar başarılı sayılır. Yükseköğretim kurulunca eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan yeterli puan almış olanlar da Yabancı Dil Yeterlilik Sınavından başarılı olmuş sayılırlar.

f) Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı olan bölümlere kaydı yapılan öğrenciler, Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ve Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğe uymakla yükümlüdürler.

g) Her yıl ilan edilecek kontenjanlar dışında, ön lisans ve lisans programlarına yerleşmeyi düşünen adaylar isterlerse, Türkçe veya İngilizce dil düzeyindeki eksikliklerini gidermek ve daha sonra ilan edilecek başvuru ve kayıt tarihlerine hazırlanmak amacıyla, Üniversite tarafından düzenlenen Türkçe ve İngilizce kurslarına katılabilirler. Talep etmeleri halinde bu öğrencilere kurslara katılmak üzere kabul mektubu verilir.

Sonuçların duyurulması ve kayıt

MADDE 8- a) Başvuru sonuçları internet ortamında Üniversitenin web sayfasında duyurulur. Kesin kayıtlar bu duyuru esas alınarak yapılır.

b) Üniversiteye kayıt hakkı kazanan adaylara kabul mektubu gönderilir. Kabul mektubunun postadaki gecikmeler nedeniyle adayın eline geç ulaşması kesin kayıt tarihinin değişmesi anlamını taşımaz.

c) Kayıtlar Üniversite web sayfasında ilan edilen tarihlerde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılır.

Kayıt için gerekli belgeler

MADDE 9- a) Kayıt için aşağıdaki belgeler istenir:

1. Adayın üniversite giriş veya lise bitirme statüsündeki sınav sonuç belgesinin aslı,

2. Diploma denklik belgesinin aslı,

3. Kayıt tarihini kapsayan öğrenim vizesi alınmış pasaportun aslı veya onaylı kopyası,

4. Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,

5. 2 adet 4,5 x 6 cm ebadında renkli vesikalık fotoğraf,

6. Türkçe eğitim yapan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, Türkçe yeterlik belgesi,

7. Yabancı dilde eğitim yapan programlara yerleştirilen öğrenciler için varsa, yabancı dil yeterlik belgesi,

8. Türkiye’de geçimini sağlayabileceğine dair belge veya taahhütname.

9. Kayıt olduktan sonra 10 gün içerisinde il emniyet müdürlüğünden alınacak oturma izni ve yabancılar için kimlik numarası.

Türkçe yeterlik düzeyleri

MADDE 10- a) Öğrenim dili Türkçe olan programlara yerleştirilen adaylar, Türkçe bilgi düzeylerini üniversite tarafından tanınan bir kuruluştan aldıkları belge ile belgelendirmek zorundadır. Bu belgeyi sunamayan adayların Türkçe yeterlik düzeyleri Üniversite tarafından yapılacak Türkçe Yeterlik Sınavı sonucuna göre belirlenir. Yeterlik sınavından 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alan öğrenci başarılı sayılır.

b) Türkçe yeterlik sınavından başarısız olan öğrenciler ile Türkçe seviyesini yükseltmekle yükümlü olan öğrenciler Üniversitemiz veya diğer yükseköğretim kurumlarınca düzenlenen Türkçe Kurslarına katılabilirler. Türkçe kursuna ilişkin eğitim programı, eğitim-öğretim yılı başlamadan önce üniversite web sayfasında ilan edilir. Bu kursu tamamlayarak yapılacak sınavda başarılı olanlara Türkçe dil düzeyini belirten sertifika verilir.

c) Kurs sonunda Türkçe yeterlik belgesini alanlar, bu belgelerini eğitim-öğretim yarıyılı başlamadan önce ilgili birim yönetimine teslim eder. Bir yılın sonunda Türkçe yeterlik belgesini sunamayan veya Türkçe Yeterlik Sınavında başarılı olamayanların Üniversite ile ilişiği kesilir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönergede hüküm bulunmayan haller

MADDE 11- Kabul edilen yabancı uyruklu öğrencilere, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Afyon Kocatepe Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği ile Senato, ÜYK, BYK ve komisyon kararları uygulanır.

Yürürlükten Kaldırma

Madde 12- Üniversitemiz Senatosunun 25.03.2010 tarih ve 2010.02/22 nolu kararıyla kabul edilen “Afyon Kocatepe Üniversitesi Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne ilişkin başvuru ve Kayıt kabul Yönergesi” yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 13- Bu yönerge Senato tarafından kabul edildiği tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu yönergeyi Afyon Kocatepe Üniversitesi rektörü yürütür.

 

EK-1

YABANCI ÖĞRENCİ BAŞVURULARINDA DİKKATE ALINACAK SINAVLAR

Aşağıdaki liste örnek olarak verilmiştir. Adaylar bu listede yer almayan ulusal sınav sonuçları ile de başvurabilir.

A) Üniversiteye giriş için merkezi sınav kategorisindeki minimum puanlar (lisans programlarına yerleşmek için bu listedeki puanın %80’i ile ikinci listede verilen ortaöğretim not ortalamasının %20’si toplanacaktır) 

Sıra No Sınav & Bakalorya Adı Kabul Edilecek Minumum Puan
1 YÖS Sınavları (Afyon Kocatepe Üniversitesi veya Türkiye'deki herhangi bir üniversite tarafından yapılan Yurtdışı Öğrenci Sınavı) En az 50 puan
2 Abitur (Zeugnis der Allgemeinen Hochschulreife) En fazla 4 puan
3 ACT (American College Test) Matematik (math) Fen (science reasoning) ve toplam puan olarak en az 20
4 Al-Shahada Al-Thanawiyya Al-Amma Sınavı En az 120 puan
5 Azerbeycan : TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavı Lisans Programlarında TQDK tarafından yapılan merkezi üniversite giriş sınavında, başvurduğu programla ilgili alanda (ihtisas grubu) en az 550 puan
6 College Scholastic Aptitude Test (CSAT):Güney Kore'de yapılan sınav Başvurulan program ile ilgili dalından en az 400 standart puan
7 Çin Halk Cumhuriyeti Üniversite Giriş ve Lise Bitirme Sınavları (GAOKAO) Başvurulan programın puan türünde en az 375 standart puan
8 Endonezya Ujian Nasional (UN) sınavı En az 30 puan
9 Fransız Bakaloryası En az 10 diploma notu
10 GCE AL (General Certificate Education / A Level Sertificate) En az biri başvurulan programla ilgili olmak üzere en az 2 “A Level”
11 Kazakistan Ulusal Üniversite Giriş Testi En az 60 puan
12 Kenya: KCSE (Kenya Certificate of Secondary Education) Sınavı En az C+ ortalama, ayrıca başvurulan programla ilgili dört alandan en az 40 toplam puan
13 Kırgızistan: Ulusal Üniversite Giriş Sınavı (ORT) En az 160 puan
14 Kudrat Sınavı Merkezi Lise Bitirme Sınavında başvurulan programla ilgili dalda en az % 50 başarı ve en son iki yıl içinde alınan Kudrat sınavından en az % 50
15 Merkezi Lise Bitirme (Matura) Sınavı En az %50 başarı
16 Moğolistan: Merkezi Üniversite Giriş Sınavı Başvurulan programla ilgili dört alanın her birinden en az 600 puan
17 ÖSYS Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavı Başvurulan programın puan türünde bir önceki yıl ÖSYS'de oluşan taban puanına sahip olmak
18 SAT Reasoning Testi En az 1100 toplam puan ve 550 matematik puanı
19 Tawjihi Sınavı Tüm derslerden alınan sınav not ortalaması en az 80 puan
20 Uluslararası Bakalorya Sınavı (International Baccalaureat) Başvuracağı bölüme göre en az 28 puan
21 West African Examination Council (WAEC) Sınavı Matematik, İngilizce dersleri dahil olmak üzere en az 6 dersten başarı ve en az 3 kredi sahibi (C) olmak
22 Zimbabwe: Zimsec Sınavı Lisans Programlarında Başvurulan programla ilgili alanlarda alınan en az bir A ve iki B notu alınmış üç "Zimsec" A seviyesi.

 

 

 

B) Ortaöğretim not ortalaması (2 yıllık programlara yerleştirmede dikkate alınacak puanlar) Tüm not ortalaması türlerinde en az %50 başarı minimum puan olarak esas alınacaktır.

  1. Orta öğretim not ortalaması (GPA)
  2. Diploma Deberestan/Pişdaneşgahi
  3. Attestat / Certificate of Secondary Education