GÖREV TANIMLARI

Daire Başkanı

Eğitim -Öğretim Şube Müdürü

Öğrenci İşleri Görevlisi

Öğrenci İşleri Görevlisi

Öğrenci Kimlik Takibi ve Basımı Görevlisi

Diploma ve Mezuniyet Şube Müdürü

Diploma Bürosu Şefi

Diploma Bürosu Görevlisi

Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Görevlisi

Otomasyon Şube Müdürü

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

Senato Sekretarya Görevlisi

YÖK Bursları Takip Şube Müdürü

YÖK Bursları Takip İşlemleri Görevlisi

Staj ve Müfredat İşlemleri Görevlisi

Yardımcı Hizmetler

GENEL TANIMLAR
HARCAMA YETKİLİSİ:
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununda tanımlanmıştır. Bütçeyle ödenek tahsis edilen her bir harcama biriminin en üst yöneticisi harcama yetkilisidir. Yükseköğretim Kurulu ile üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitülerinde, harcama yetkilileri ödenek gönderme belgesiyle belirlenir. Bu idarelerde ödenek gönderme belgesi ile ödenek gönderilen birimler harcama birimi, kendisine ödenek gönderilen birimin en üst yöneticisi ise harcama yetkilisidir. Harcama yetkisinin devredilmesi, yetkiyi devredenin idarî sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İHALE YETKİLİSİ:
İdarenin, ihale ve harcama yapma yetki ve sorumluluğuna sahip kişi veya kurulları ile usulüne uygun olarak yetki devri yapılmış görevlilerini ifade eder.
GERÇEKLEŞTİRME GÖREVLİSİ:
Harcama talimatı üzerine; işin yaptırılması, mal veya hizmetin alınması, teslim almaya ilişkin işlemlerin yapılması, belgelendirilmesi ve ödeme için gerekli belgelerin hazırlanması görevlerini yürüten personeldir.
TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ:
Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu  olan görevlileri ifade eder.
TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ:
Taşınırları teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, Taşınır Yönetmeliğinde belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade eder.
İŞVEREN (5510 SAYILI YASAYA GÖRE):
İş Kanunu’na göre bir hizmet akdine dayanarak herhangi bir işte ücret karşılığı işçi çalıştıran tüzel veya gerçek kişiler ile bunların yetkilendirilmiş vekillerini ifade eder.
BİRİM AMİRİ:
Birimdeki iş ve işlemlerin iş akışına uygun olarak süratli, güvenli, etkin ve verimli yürütülmesini sağlamakla sorumlu olan yöneticiyi ifade eder.
 PİYASA FİYAT ARAŞTIRMA KOMİSYONU:
Doğrudan temin usulüyle ihale komisyonu kurulmadan yapılacak alımlarda; alımı yapmakla görevlendirilen kişi veya kişilerce yapılan piyasa fiyat araştırması sonucunda, alınan teklifleri, uygun görülen fiyat ile yükleniciyi gösteren ve söz konusu kişi veya kişilerce imzalanan tutanağı tanzim eden komisyonu ifade eder.
DEĞER TESPİT KOMİSYONU:
Değer tespit komisyonu, harcama yetkilisinin onayı ile taşınır kayıt ve kontrol yetkilisinin ve işin uzmanının da katıldığı en az üç kişiden oluşturulur. Komisyon değer tespitinde ticaret odası, sanayi odası, borsa, meslek kuruluşları, ilgili diğer kuruluşlardan veya aynı nitelikteki taşınırı satın alan idarelerden ve fiyat araştırması sonuçlarından yararlanabilir.
MUAYENE VE KABUL KOMİSYONU:
4734 sayılı Kamu ihale Kanununa göre satın alınan mal, hizmet, yapım ve danışmanlık işlerinde, işin yüklenici tarafından teslimini müteakip, işin şartname ve sözleşme hükümlerine göre muayene ve kabulü sağlamak üzere idare tarafından kurulan ve işin uzmanlarından oluşan en az 3 kişilik komisyonu ifade eder.

strong>

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
İDARİ PERSONEL GÖREV DAĞILIM ÇİZELGESİ
Görevi/Unvanı Adı-Soyadı Yetki ve Sorumlulukları
Daire Başkanı Yılmaz SARPKAYA Başkanlığımız Daire Başkanı Görev Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Eğitim-Öğretim Şube Müdürü Barbaros SEVİM Başkanlığımız Eğitim-Öğretim Şube Müdürü Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Öğrenci Yazı İşleri Görevlisi Ahmet BİRCAN Başkanlığımız Öğrenci İşleri Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Öğrenci Yazı İşleri Görevlisi Kadir BİRDUMAN Başkanlığımız Öğrenci İşleri Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Diploma ve Mezuniyet Şube Müdürü Halime GÖLÜNÜK Başkanlığımız Diploma ve Mezuniyet Şube Müdürü Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Diploma Bürosu Şefi Serpil ÇOĞLU Başkanlığımız Diploma Bürosu Şefi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Diploma Bürosu Görevlisi Nimet AKKAYA Başkanlığımız Diploma Bürosu Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Diploma Bürosu Görevlisi Serpil KILIÇ Başkanlığımız Diploma Bürosu Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Otomasyon Şube Müdürü Vekili Halime GÖLÜNÜK Başkanlığımız Otomasyon Şube Müdürü Vekili Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Görevlisi
Necati ÜLGÜ
Başkanlığımız Öğrenci Katkı Payı ve Öğrenim Ücretleri Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Taşınır Kayıt ve Kontrol işlemleri Görevlisi Necati ÜLGÜ Başkanlığımız Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Senato Sekretarya Görevlisi Kadir BİRDUMAN Başkanlığımız Senato Sekretarya Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
YÖK Bursları Takip Şube Müdürü Vekili İbrahim SOĞUKPINAR Başkanlığımız YÖK Bursları Takip Şube Müdürü Vekili Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Staj ve Müfredat İşlemleri Görevlisi Erdal ÇİFTCİBAŞI Başkanlığımız Staj ve Müfredat İşlemleri Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Burs Takip İşlemleri Görevlisi   Canan YURAN Başkanlığımız YÖK Bursları Takip görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Öğrenci Kimlik Takibi ve Basımı Görevlisi Canan YURAN Başkanlığımız Öğrenci Kimlik Takibi Basımı Görevlisi Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Yardımcı Hizmetler Mevlüt AKYILDIZ Başkanlığımız Hizmetli Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.
Yardımcı Hizmetler Yasin KOÇ Başkanlığımız Hizmetli Tanımı çerçevesinde belirtilen görevleri yapmak.

 

 

27 Ocak 2021, Çarşamba 5687 kez görüntülendi